Hear ry

perustiedot ja vuosikertomukset | säännöt | liity jäseneksi
           
Hear ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hear ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

* kehittää ei-kaupallisen ja vaihtoehtoisen kulttuurin mahdollisuuksia
* edistää etenkin tekijänoikeusjärjestöihin kuulumattomien yhtyeiden ja artistien toimintaa
* kehittää ja uudistaa radio- ja mediakulttuuria
* ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja kehittää uudenlaisia vaikuttamisen keinoja
* kannustaa ja edistää luovaa toimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

* ylläpitää omaa ei-kaupallista radiokanavaa sekä tehdä omia ei-kaupallisia radio-, video- ja tietoverkko-ohjelmia,
* harjoittaa julkaisutoimintaa,
* järjestää esitelmiä, seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia
* järjestää konsertteja, taidenäyttelyitä ja muita kulttuuri-, juhla- ja huvitilaisuuksia,
* ylläpitää työ- ja harjoitustiloja jäsentensä käyttöön,
* järjestää jäsenilleen matkoja,
* järjestää kampanjoita ja mielenosoituksia,
* toimia yhteistyössä yhdistyksen tarkoitusta vastaavien päämäärien puolesta toimivien yhteisöjen
ja ihmisten kanssa Suomessa ja muualla

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

* ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
* hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
* hankkia varoja myyjäisillä ja mainostilan myynnillä ja vuokrauksella,
* järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia,
* harjoittaa asianmukaisella luvalla julkaisutoimintaa
* myydä merkkejä ja muistoesineitä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa valita yhdistyksen jäsen tai ulkopuolinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenten nimittämiseen ja erottamiseen tarvitaan kahden kolmasosan (2/3) hallituksen enemmistöpäätös.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet ja kannattavat jäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

Hallituksen kokous voi myöntää taloudellisesti heikossa asemassa oleville oikeuden alennettuun jäsenmaksuun.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai useamman varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin erikseen.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella, kannattavalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. Jos jäsen on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa tätä tarkoitusta varten, kutsu toimitetaan sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
radio hearin etusivu | loki | info/laki | yhdistys | hearpedia